Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 3)

Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 1)Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 2)
Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 3)
Học bổng du học úc

11. Nhân viên của công ty nhà nước thuộc các cơ quan Trung ương có đủ điều kiện nộp hồ sơ theo Nhóm 2?

Trả lời: Bạn KHÔNG đủ điều kiện để nộp hồ sơ theo nhóm 2 nếu bạn là một nhân viên của một doanh nghiệp thương mại dưới bất kỳ cơ quan Trung ương nào. Tuy nhiên, bạn có thể nộp hồ sơ theo Nhóm 1 nếu đơn vị công tác của bạn là công ty nhà nước tham gia vào các lĩnh vực nông thôn, cơ sở hạ tầng nông thôn, cung cấp các dịch vụ nông thôn hoặc đang công tác trong lĩnh vực phát triển phù hợp với các lĩnh vực ưu tiên của chiến lược hợp tác phát triển Việt Nam-Australia.Du học Úc – Giới thiệu học bổng AAS 2013 niên khóa 2014 (phần 4)

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn