Quy định của Chính phủ Úc về việc chuyển đổi các nhà cung cấp giáo dục (P1 – Tiếp)

Phần 1: Các quy định chung (Tiếp)Thông thường một lộ trình học bao gồm nhiều cấp bậc khác nhau như tiếng Anh - dự bị cao đẳng - cao đẳng, tiếng Anh – đại học,... một trường có thể liên kết với nhiều đối tác để cung cấp cùng một chương trình hoặc có nhiều nhà cung cấp đào tạo độc lập để sinh viên có thể chọn các nhà cung cấp chương trình đào tạo phù hợp nhất với mình. Tuy nhiên trên thực tế, việc chuyển trường thường không dễ dàng và có thể ảnh hưởng tới visa của bạn. Bạn cần tuân theo những quy định cụ thể của chính phủ Úc thông qua Standard 7 dưới đây để đảm bảo tuân thủ theo pháp luật Úc.
7.2. Nhà cung cấp phải có và thực hiện chính sách và thủ tục đánh giá yêu cầu chuyển trường của sinh viên có sẵn cho nhân viên và học sinh. Chính sách này phải ghi rõ:a. các trường hợp chấp nhận chuyển trườngb. các trường hợp nhà cung cấp xem như cơ sở hợp lý để từ chối yêu cầu của sinh viên, kể cả khi việc chuyển trường có thể bất lợi cho sinh viênc. khoảng thời gian hợp lý để đánh giá và trả lời yêu cầu chuyển trường của sinh viên có liên quan đến các thời gian hạn chế.
 • Một nhà cung cấp phải xem xét đơn xin thư chuyển trường của sinh viên cùng với chính sách chuyển nhượng của mình.
 • Chính sách chuyển nhượng phải bao gồm:
  • Các trường hợp trong đó việc chuyển trường được chấp nhận
  • Việc chuyển trường sẽ bị sẽ bị từ chối trừ khi:
  • Sinh viên có đề nghị nhập học hợp lệ từ nhà cung cấp mới
  • Sinh viên dưới 18 tuổi phải có bằng chứng văn bản cho thấy phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp hỗ trợ chuyển trường VÀ, nếu thích hợp, xác nhận bằng văn bản rằng nhà cung cấp mới sẽ chịu trách nhiệm về việc nơi ở, hỗ trợ học sinh và phúc lợi chung theo tiêu chuẩn 5.
  • Các trường hợp yêu cầu chuyển trường bị từ chối và chuyển trường có thể được coi là bất lợi cho sinh viên và
  • khoảng thời gian để đánh giá và trả lời yêu cầu chuyển trường của sinh viên. Khoảng thời gian này phải hợp lý.
 • Chính sách phải hỗ trợ mục đích của tiêu chuẩn là công nhận sinh viên nước ngoài như người tiêu dùng và hỗ trợ họ thực hiện lựa chọn của mình, trong khi thừa nhận rằng họ cũng có thể là một nhóm yêu cầu hỗ trợ để chuyển đến học tại Úc. Chính sách cần hướng dẫn ra quyết định bằng cách chỉ ra các yếu tố cần xem xét. Chính sách cũng cho phép xem xét hoàn cảnh cá nhân của sinh viên để xác định xem việc chuyển trường có gây hại cho sinh viên không. Phạm vi của các yếu tố có thể bao gồm:
 • nếu khóa học sinh viên muốn chuyển đến:
 • đáp ứng tốt hơn khả năng nghiên cứu của sinh viên
 • đáp ứng tốt hơn các mục tiêu lâu dài của sinh viên, có liên quan đến công việc tương lai, học vấn hoặc nguyện vọng cá nhân
 • Nếu học sinh muốn thay đổi khóa học để có hỗ trợ lớn hơn (có thể là thông qua các dịch vụ của nhà cung cấp khác, dịch vụ thương mại/phi lợi nhuận hoặc thông qua tiếp cận với gia đình, bạn bè, mạng lưới hỗ trợ văn hóa).
 • Nếu sinh viên tuyên bố hoặc có thể cung cấp bằng chứng cho thấy những kỳ vọng hợp lý của mình về các khóa học hiện tại không được đáp ứng.
 • Yếu tố có thể được coi là gây hại cho sinh viên, nhưng cần được xem xét trong phạm vi hoàn cảnh cá nhân của sinh viên và phạm vi rộng hơn của các yếu tố đã nêu, bao gồm:
  • Nếu việc chuyển trường có thể làm tổn hại cho sự tiến triển của sinh viên thông qua một gói các khóa học
  • Nếu sinh viên gần đây đã bắt đầu theo học các khóa học mà các dịch vụ hỗ trợ vẫn chưa được cung cấp hoặc cung cấp chưa đầy đủ (tốt hơn nên để xem xét lại vấn đề này trong một thời gian đã cam kết với các sinh viên)
  • Nếu học sinh đang cố gắng để không bị DIAC cảnh báo do không đáp ứng được điều kiện của nhà cung cấp hoặc yêu cầu tiến độ học tập.
 • Thư chuyển trường phải được cung cấp cho một sinh viên trong đó:
  • Sinh viên có thể đưa ra bằng chứng cho thấy mình đã bị lừa bởi các nhà cung cấp hoặc đại lý tư vấn du học/di cư liên quan đến các nhà cung cấp hoặc khóa học của mình, vi phạm Đạo Luật ESOS, hoặc
  • Khiếu nại (nội bộ hoặc bên ngoài) về vấn đề có thể dẫn đến nhu cầu nhu cầu chuyển trường của sinh viên.
 • Khi nhà cung cấp đánh giá về lợi ích tốt nhất của sinh viên hoặc quá trình tiếp nhận hoặc nhà cung cấp mới, nhà cung cấp ban đầu phải đảm bảo những lý do này được chứng minh đầy đủ.
 • Một nhà cung cấp cũng có thể chọn cơ chế thư chuyển trường sẽ được cấp tự động cho bất kỳ sinh viên nào yêu cầu.
Quy chế tuân thủ
Chính sách này áp dụng quy tắc nghiêm ngặt là bất kỳ trường hợp đề nghị nào không có thư yêu cầu chuyển trường sẽ được mặc định coi là không phù hợp. Chính sách chỉ cho phép chuyển trường trong một số hoàn cảnh nhất định, từ đó quy tắc này nhằm đảm bảo việc các yêu cầu không hợp lệ thì đều không được quyền xác nhận. Việc tuân thủ theo quy tắc này sẽ đảm bảo rằng các chính sách của nhà cung cấp, quy trình và việc thực hiện được duy trì theo đúng các tiêu chuẩn cũng như xem xét các yêu cầu một cách công bằng với nỗ lực tốt nhất.

Quy định của Chính phủ Úc về việc chuyển đổi các nhà cung cấp giáo dục (P1 – Tiếp)
 • Các nhà cung cấp phải thực hiện chính sách chuyển trường của sinh viên và thủ tục có sẵn cho cả nhân viên và sinh viên.
  • Theo tiêu chuẩn 6,7 nhà cung cấp cần phải đảm bảo rằng nhân viên của họ - những người tương tác trực tiếp với các sinh viên nhận thức được tất cả các nghĩa vụ và các tác động tiềm năng từ nhà cung cấp ESOS tới sinh viên. Các nhân viên Marketing, tuyển dụng và các đại lý phải hiểu rõ được những hạn chế của việc chuyển trường trước khi hoàn thành sáu tháng của khóa học chính. Họ nên tư vấn cho du sinh viên (hoặc cha mẹ hoặc người giám hộ nếu sinh viên dưới 18 tuổi) về những hạn chế này.
  • Với các Nhà cung cấp chất lượng tốt, việc thực hiện các chính sách chuyển nhượng và thủ tục có sẵn có thể tiến hành thông qua website cũng như qua các con đường khác.
  • Một việc khác cần chú ý nữa là cấp phát giấy xác nhận thu nhận hồ sơ yêu cầu từ sinh viên khi sinh viên hoàn thành các thủ tục hồ sơ và gửi về cho nhân viên có trách nhiệm.
7.3 Các nhà cung cấp chỉ cấp Thư chấp thuận khi sinh viên đã hoàn thành các việc sau:a. Nhận được thư từ một nhà cung cấp khác, xác nhận rằng một đề nghị đăng ký hợp lệ đã được thực hiện, vàb. Nếu sinh viên dưới 18 tuổii. Các nhà cung cấp đăng ký phải xác nhận bằng văn bản rằng cha mẹ của sinh viên hoặc người giám hộ hợp pháp hỗ trợ việc chuyển nhượng; vàii. Nếu sinh viên không được chăm sóc tại Úc bởi một phụ huynh hoặc người thân đề cử phù hợp, đề nghị ghi danh hợp lệ cũng khẳng định rằng các nhà cung cấp đăng ký sẽ chấp nhận rằng trách nhiệm về việc phê duyệt ở, hỗ trợ của sinh viên và phúc lợi chung được xếp theo tiêu chuẩn 5 (sinh viên nhỏ tuổi).
 • Các nhà cung cấp không được cấp thư rời trường cho sinh viên khi chưa có thư hợp lệ đề nghị tuyển đến từ nhà cung cấp khác. Tương tự như vậy, nếu sinh viên dưới 18 tuổi, các nhà cung cấp cũng không được phép ban hành thư rời trường trừ khi sinh viên cung cấp được các văn bản chứng minh rằng cha mẹ của mình hoặc người giám hộ hợp pháp hỗ trợ chuyển giao và, nếu có, xác nhận bằng văn bản rằng các nhà cung cấp mới sẽ chịu trách nhiệm về phê duyệt ở, hỗ trợ của sinh viên và phúc lợi chung theo tiêu chuẩn 5.

 • Đối với sinh viên dưới 18 tuổi, khoản hỗ trợ cho việc chuyển giao được cấp phát từ cha mẹ của sinh viên hoặc người giám hộ hợp pháp. Người hiện đang sinh sống cùng sinh viên tại Úc (ví dụ như cung cấp dịch vụ homestay) sẽ thường không được coi là phụ huynh của sinh viên hoặc người giám hộ hợp pháp.

 • Để dễ dàng chuyển giao giữa các nhà cung cấp, các nhà cung cấp nhận được đề xuất phải cấp thư nhập học cho sinh viên. Thư này có thể không chính thức ghi danh sinh viên cho đến khi 7.1.a, c, d xảy ra hoặc được xem xét như là thư xác nhận cho việc đủ quyền rời trường từ nhà cung cấp ban đầu của sinh viên (nhà cung cấp các sinh viên chuyển từ). Các nhà cung cấp nhận nên giữ một bản sao của thư phát hành cho mục đích tra cứu hồ sơ sau này.

7.4 Một lá thư cho phép rời trường, nếu được phép, phải được phát hành miễn phí cho sinh viên và phải thông báo cho sinh viên việc cần thiết phải liên hệ với DIAC được tư vấn về việc xin visa du học.
 • Việc xin cấp mới visa có thể được yêu cầu nếu Khóa học mới nằm trong một lĩnh vực khác với lĩnh vực theo học ban đầu, hoặc nếu có một phần mở rộng cần thiết trong visa của sinh viên. Để tìm hiểu thêm về yêu cầu visa, vui lòng truy cập trang web của DIAC hoặc gọi số 131 881.
7.5 Nếu các nhà cung cấp đăng ký không cấp thư cho phép rời trường, sinh viên phải được cấp một xác nhận bằng văn bản với lý do cụ thể bị từ chối yêu cầu và phải được thông báo về quyền của mình để kháng cáo quyết định cung cấp dịch vụ đăng ký của phù hợp với tiêu chuẩn 8 (Khiếu nại, kháng cáo).
 • Sinh viên phải được thông báo về kết quả của mình hoặc đơn xin chuyển nhượng trong một thời gian hợp lý. Thông thường một sinh viên sẽ được thông báo trong vòng 10 ngày làm việc của các kết quả của ứng dụng của họ.
 • Nếu yêu cầu chuyển trường bị từ chối, các sinh viên phải được biết lý do bằng văn bản từ chối. Những văn bản này nên nêu rõ quyết định, những lý do cho quyết định này, các yếu tố được xem xét và phản ánh hoàn cảnh cá nhân của sinh viên. Lý do từ chối phải được làm chi tiết để cho phép sinh viên có đầy đủ căn cứ để quyết định có tiếp tục kháng cáo quyết định hay không.
 • Sinh viên cũng phải được tư vấn bằng văn bản rằng có thể kháng cáo quyết định nếu muốn. Các cơ chế kháng cáo theo yêu cầu của tiêu chuẩn 8 sẽ được áp dụng khi sinh viên muốn nộp đơn khiếu nại.
7.6 Các nhà cung cấp đăng ký phải duy trì hồ sơ của tất cả các yêu cầu từ sinh viên cũng như thư chấp nhận rời trường cùng các đánh giá, và quyết định liên quan, yêu cầu trong hồ sơ sinh viên.

Một số lời khuyên Đối với một nhà cung cấp thực hiện theo tiêu chuẩn 7, họ có thể yêu cầu một số điều sau đây:
 • Tài liệu về chính sách chuyển trường và thủ tục cho thấy đầy đủ các tiêu chuẩn và đáp ứng được yêu cầu của họ
 • bằng chứng cho thấy chính sách chuyển nhượng của nhà cung cấp và các thủ tục là hợp lý cho nhân viên và sinh viên
 • yêu cầu được cấp thư cho phép rời trường từ sinh viên, ví dụ như mẫ yêu cầu được điển đầy đủ với chữ ký của sinh viên
 • việc đánh giá các yêu cầu, ví dụ quyết định của nhà cung cấp bằng văn bản về kết quả xử lý yêu cầu
 • một bản sao của thư thông báo cho sinh viên về quyết định và lý do nếu yêu cầu của sinh viên bị từ chối
 • nếu có kháng cáo, phải có bằng chứng cho thấy việc kháng cáo được thực hiện theo các quy trình khiếu nại của nhà cung cấp đưa ra trong tiêu chuẩn 8
 • Nếu sinh viên dưới 18 tuổi, phải có xác nhận bằng văn bản rằng cha mẹ của sinh viên hoặc người giám hộ hợp pháp hỗ trợ việc chuyển trường
 • nếu sinh viên dưới 18 tuổi và không được chăm sóc tại Úc bởi cha mẹ hoặc người hỗ trợ tương đương, họ sẽ yêu cầu một xác nhận rằng các nhà cung cấp nhận sẽ chịu trách nhiệm về việc phê duyệt chỗ ở, hỗ trợ của sinh viên và phúc lợi chung theo tiêu chuẩn 5; và
 • một bản sao của thư cho phép rời trường cho bất kỳ sinh viên đã nhập học trước khi sinh viên đã hoàn tất sáu tháng của khóa học chính.

Để được hỗ trợ chi tiết về thông tin và làm hồ sơ xin học bổng thành công, quý vị và các bạn vui lòng liên hệ EduViet Global theo các cách dưới đây:

ĐĂNG KÝ ONLINE TRỰC TIẾP TẠI ĐÂY

(Chúng tôi sẽ phản hồi ngay sau khi nhận được đăng ký của bạn)
Hoặc để được tư vấn cụ thể hơn về chương trình du học Úc và các thủ tục, quy định về visa du học, quý vị phụ huynh và các bạn học sinh vui lòng liên hệ:
Công ty TNHH EduViet Du học toàn cầu
Hà Nội: Điện thoại: 0985 701 001 | Hotline: 0985 701 001 | Email: info@eduvietglobal.vn
Đà Nẵng: Điện thoại: 0511.388.7997 | Email: danang@eduviet.edu.vn
Hồ Chí Minh: Điện thoại: 08 730 86 000 | Hotline: 0906 341 213 | Email: info.hcmc@eduvietglobal.vn

Tin tức liên quan

Đăng ký tư vấn